HOTLINE: 0918102524

Mức phạt chậm nộp thuế TNCN

 

 

1.    Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân
- Mức tiền chậm nộp thuế TNCN được xác định dựa trên số ngày chậm nộp và căn cứ vào mốc thời gian mà có cách xác định tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khác nhau. 
- Người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có trách nhiệm nộp thuế theo đúng thời hạn quy định, nếu chậm nộp thuế thì sẽ bị xử phạt hành chính tính theo số ngày chậm nộp.
- Tùy theo số ngày bị trễ so với thời gian quy định thì mức phạt sẽ là khác nhau, mức phạt cụ thể được căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá thời hạn.

- Mức phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức:
     + Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo;
     + Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng;
     + Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng;
     + Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng;
     + Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng;
     + Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
- Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân: bằng ½ mức phạt đối với tổ chức. Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.


- Lưu ý: Thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là 90 ngày khi kết thúc năm tài chính và quá thời hạn này người nộp thuế vẫn chưa thực hiện khai báo quyết toán thuế thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
- Với trường hợp những người nộp thừa (số tiền tạm khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp), cá nhân nếu không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ cho kỳ kê khai thuế tiếp theo thì không phải quyết toán. Ngược lại, nếu có nhu cầu thì không nhất thiết phải quyết toán trước 31/3 hằng năm, mà bất cứ lúc nào cá nhân cũng có thể đi quyết toán, quyết toán lúc nào được hoàn thuế lúc đó và không bị phạt do kê khai quyết toán muộn. Vì vậy, đối với cá nhân nộp thừa, không nên đi quyết toán vào thời kỳ cao điểm để tránh ùn tắc, mất thời gian chờ đợi.


2.    Cách tính mức phạt chậm nộp thuế TNCN
Theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC, cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế TNCN cụ thể như sau:

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 cho đến nay thì tiền chậm nộp được tính như sau:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp


- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trước ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau:
+ Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định bằng:
   - Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
+ Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định như sau:
   - Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x Số ngày chậm nộp - 90 ngày
Trường hợp 2: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 thì số tiền phạt được xác định bằng:
   - Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

+ Ngày nghỉ cũng được tính vào số ngày chậm nộp thuế : Cũng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC, số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế…
=> Như vậy, cần lưu ý không chỉ ngày làm việc mà ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định cũng được tính vào số ngày chậm nộp thuế.


KẾ TOÁN THANH TRÍ CHÚC BẠN MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI


 


Tin tức liên quan