Thành lập, thay đổi Giấy phép KD

 


 


 

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

2/ Làm dấu 01 ngày tính từ ngày có Giấy phép

3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu + Mở tài khoản ngân hàng 03 ngày tính từ ngày nhận dấu.

4/ Nhận công văn chấp thuận in hóa đơn GTGT 05 ngày tính từ ngày nhận thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ.

5/ Làm thông báo được phát hành hóa đơn 07 ngày kể từ ngày nhận công văn chấp thuận in hóa đơn.
 

Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận

(Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có) 
► Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 15 – 25 ngày làm việc


 

Nội dung công việc

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)

4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài
 • Lập sổ thành viên, sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

► Tổng phí:  4.000.000

► Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.


 

Nội dung công việc

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

3/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế :

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài.
 • Lập sổ thành viên , sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

► Tổng phí:   3.600.000

► Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.


 

Nội dung công việc

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài.
 • Lập sổ thành viên , sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

► Tổng phí: 3.000.000

► Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.


 

Nội dung công việc

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài.
 • Lập sổ thành viên , sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

► Tổng phí: 2.200.000

► Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.


 

Nội dung công việc

Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

► Tổng phí:  1.700.000

► Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.


 

Nội dung công việc

Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Mã số doanh nghiệp

 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

► Tổng phí:  1.000.000

► Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử.


 

 

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524