Xử lý hóa đơn GTGT viết sai

 


1- Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuốn
Cách xử lý:

 Bước 1: Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
 Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế trong ngày.
Chú ý: Những hóa đơn viết sai mà chưa xé khỏi cuốn thì các bạn gạch chéo nhé.


2- Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng
Cách xử lý:
 Bước 1: Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
 Bước 2: Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này  giải trình).
 Bước 3: Lập lại hóa đơn mới thay thế trong ngày.
Chú ý: Trường hợp này khi phát hiện và xử lý phải cùng 1 ngày nhé.

 

3- Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai
Cách xử lý: 
 Bước 1: Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).
 Bước 2: Lập hóa đơn mới trong ngày thay thế (Lập vào ngày hiện tại né và hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế).
Tải mẫu biên bản thu hồi: Tại đây
Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn lập sai đó. Có thể kẹp vào cuốn hóa đơn để giải trình.


4- Hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế
- Có 2 trường hợp xảy ra ở tình huống này:
Hoá đơn sai sót
ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế.
Hóa đơn sai sót
không ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế.

Cách xử lý:
 Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính,…(Nhưng
không ảnh hưởng đến số tiền)

   + Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
   + Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh : hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn; ký hiệu,…
Chú ý: Khi khai thuế hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền hàng và tiền thuế thì các bạn không cần kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.


 Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền… (
Ảnh hưởng đến số tiền hàng và tiền thuế)

   + Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
   + Bước 2: Người bán lập hóa đơn diều chỉnh sai sót: hóa đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu…


Chú ý: 
+ Khi khai thuế: kê khai vào kỳ hiện tại: căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và nguời mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.
+ Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
+ Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn: Tại đây


 

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

a) Xử lý hóa đơn điện tử viết sai khi chưa kê khai thuế 
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng và chưa kê khai thuế:
 Việc huỷ hoá đơn chỉ có thế thực hiện khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.
 Việc huỷ hoá đơn có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hoá đơn đã hủy vẫn phải được lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
 Người bán lập hóa đơn điện tử mới theo quy định Thông tư này để gửi cho người mua, trên hoá đơn mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

b) Xử lý hóa đơn điện tử viết sai đã kê khai thuế
Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng và đã kê khai thuế:
 Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.
 Đồng thời, người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.  Hoá đơn lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho HĐĐT số…, ký hiệu…
 Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
 Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


Xử lý khi mất hoá đơn điện tử
 Khi người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử nếu các bên liên quan còn lưu trữ trong máy tính hoặc các thiết bị lưu trữ khác thì người bán hoặc người mua yêu cầu người bán, người mua hoặc bên liên quan gửi lại .
 Nếu người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử và không thể liên hệ với các bên có liên quan để được gửi lại hóa đơn thì người bán, người mua thực hiện báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Lưu ý: Việc xử lý hóa đơn điện tử lập sai cũng không khác gì so với việc xử lý hóa đơn giấy lập sai. Trường hợp lập biên bản thu hồi đối với hóa đơn giấy thì hóa đơn điện tử sẽ lập biên bản hủy.


 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524