Mức phạt chậm nộp thuế

 

Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực. Cùng với một số nội dung thay đổi về chính sách thuế và quản lý thuế thì mức phạt chậm nộp thuế cũng được tính theo tỷ lệ mới.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định:

a. Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp   X  0.05%  X    Số ngày chậm nộp

 – Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt  = Số tiền thuế chậm nộp   X  0.07%   X (Tổng số ngày chậm nộp – 90)

 b. Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%    X     Số ngày chậm nộp

 c. Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  = Số tiền thuế chậm nộp    X    0.03%    X   Số ngày chậm nộp


KẾ TOÁN THANH TRÍ CHÚC BẠN MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524