Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK khi làm sai tờ khai thuế GTGT đã nộp.

I. Căn cứ hướng dẫn:

1. Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung:

Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

 • Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được bổ sung hồ sơ khai thuế.
 • Hồ sơ khai thuê bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người  nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết dịnh xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

2. Xử phạt vi phạm:

 • Đối với tờ khai thuế:

Trường hợp 1: Doanh ngiệp tự phát hiện ra tờ khai thuế GTGT bị sai => Sau đó làm Điều chỉnh – Bổ sung nộp lạ tờ khai đúng trước khi Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm trả tại Doanh nghiệp thì không bị phạt.

Trường hợp 2: Làm sai tờ khai nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh sổ sung => Sau đó cơ quan thuế phát hiện ra sai sót khi thanh kiểm tra thì sẽ bị phạt:

+ Hành vi: Làm sai tờ khai: Phạt từ 800.000 đến 2.000.000

+ Nếu việc khai sai => dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp thì ngoài bị phạt nộp chậm còn bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu.

+ Nếu cơ quan thế xác định đây là hành vi trốn thuế thì sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn.

             (Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

 • Đối với tiền thuế:

+ Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì bị phạt chậm nộp tiền thuế.

+ Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì bù trừ vào số thuế phải nộp vủa kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

II. Cách kê khai điều chỉnh, bổ sung các sai sót trên tờ khai Thuế GTGT

1. Tổng quan:

Trình tự kê khai điều chỉnh, bổ sung như sau:

Bước 1: Xác định thời điểm phát hiện có sai sót trên tờ khai (Trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai).

Bước 2: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT và thực hiện sửa trực tiếp chỉ tiêu bị sai thành số liệu đúng (Thực hiện theo nguyên tắc: Sai đâu – Sửa đấy)

2. Hướng dẫn kê khai điều chỉnh, bổ sung trong từng trường hợp cụ thể:

2.1. Trường hợp 1: Phát hiện và điều chỉnh sai sót trong thời hạn nộp tờ khai:

VD: Kê khai thuế GTGT của Q1/2019: có thời hạn tờ khai cuối cùng là: 30/04/2019. Ngày 10/04/2019 đã nộp tờ khai Q1/2019 lần đầu cho cơ quan thuế. Đến ngày 20/10/2019 phát hiện sai sót : Kê thừa 1 hóa đơn đầu ra đã xóa bỏ có doanh thu 5 triệu đồng thuế GTGT 10% (đây là hóa đơn viết sai đã xóa bỏ).

Trình tự thực hiện điều chỉnh: vào phần mềm HTKK

Bước 1: chọn kỳ kê khai sai

Bước 2: chọn trạng thái tờ khai: Lần đầu (vì trong thời hạn)

Bước 3: Điều chỉnh: Tìm đến lỗi sai và sửa trực tiếp thành đúng.

Chúng ta xác định:

 • Đây là sai sót liên quan đến đầu ra => Khoanh vùng ở các chỉ tiêu [26] đến [33] trên tờ khai 01/GTGT.
 • Hóa đơn đầu ra này có thuế suấ 10% => 2 chỉ tiêu tiêu liên quan là [32] và [33] (hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%)
 • Chúng ta kê thừa hóa đơn => Cần điều chỉnh giảm doanh thu và tiền thuế xuống.
 • Chỉ tiêu [32]: sẽ điều chỉnh = giá trị chỉ tiêu [32] đã kê khai – số tiền doanh thu đã kê khai thừa (5 triệu)
 • Chỉ tiêu [33]: sẽ điều chỉnh = giá trị chỉ tiêu [33] đã kê khai – số thuế đã kê khai thừa ( 500.000 đồng)
 • Sau khi các bạn điều chỉnh như trên thì tờ khai đã trở về số đúng (không có giá trị của hóa đơn xóa bỏ)

Bước 4: Ấn “Ghi”

Bước 5: Kết xuất tờ khai XML và nộp lại qua mạng như lần đầu (Không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS).

 • Trường hợp Doanh nghiệp nộp nhiều  Hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” thì Hồ sơ khai thuế nộp cuối cùng trước khi hết hạn gọi là Hồ sơ khai thuế chính thức. Tức là: Cơ quan thuế sẽ nhận của lần gửi cuối cùng trong thời hạn là bản chính thức.
 • Trường hợp liên quan đến số tiền thuế GTGT đã nộp:
 • Trường hợp 1: Kê khai điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT phải nộp (chỉ tiêu [40]): Số tiền thuế chênh lệch được gọi là số thuế GTGT nộp thừa => Các bạn đề bù trừ vào kỳ sau.
 • Trường hợp 2: Kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp: Số tiền thuế chênh lệch được gọi là số thuế GTGT nộp thiếu và đây là số tiền thuế sẽ phải nộp thêm, hạn chót sẽ là sau 30 ngày của quý tiếp theo. (Nếu nộp thêm trong thời hạn nộp tờ khai thì sẽ không bị phạt tiền nộp chậm).

2.2. Trường hợp 2: Phát hiện và điều chỉnh sai sót ngoài thời hạn nộp tờ khai

VD: Tờ khai thuế GTGT của Q4/2018: có thời hạn nộp là 30 ngày là ngày 30/01/2019.

 • Từ ngày 31/01/2019 được gọi là ngoài thời hạn nộp tờ khai.

Trình tự thực hiện điều chỉnh- bổ sung:

Bước 1: Chọn kỷ kê khai sai (tháng/quý bị sai)

Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: bổ sung.

Bước 3: Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng (tìm đến chỉ tiêu liên quan và điều chỉnh: khai thừa thì trừ đi, khai thiếu thì công vào).

Bước 4: Sau khi điều chỉnh số liệu về đúng Bấm “Ghi” hoặc “Tổng KHBS”.

Bước 5: Xác định kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải tình bổ sung “KHBS”.

Kết quả được xác định như sau:

Nếu Chỉ tiêu [43] dương: tức là tăng số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ.

 • Cho số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu [43] của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu [38] (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại.

Nếu chỉ tiêu [43] âm: tức là giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ.

 • Cho số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu [43] của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu [37] (điều chỉnh giảm” trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại.

Nếu chỉ tiêu [40] dương: tức là tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp.

 • Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu [40] đi nộp (cùng với số tiền phạt nộp chậm)

Nếu chỉ tiêu [40] âm: tức là giảm số tiền thuế GTGT phải nộp.

 • Kế toán tự theo dõi số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu [40] và bù trừ vào các kỳ sau khi phát sinh tiền thuế phải nộp.

Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ “KHBS”

Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng.

Hồ sơ khai điều chỉnh gồm có:

 • Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
 • Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Lưu ý:

+ Kỳ hiện tại là kỳ làm tờ khai bổ sung.

+ Không thực hiện điều chỉnh liên tiếp các kỳ.


KẾ TOÁN THANH TRÍ CHÚC BẠN MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524