Các công việc Kế toán tổng hợp phải làm

 

Người kế toán tổng hợp phải có sự hiểu biết và năm rõ các phần hành, cũng như sự vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn của một kế toán tổng hợp sẽ kiểm tra, đảm bảo sự chính xác, kịp thời và phản ánh đúng số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán


 

 

Công việc Kế toán tổng hợp tại công ty lớn và công ty nhỏ khác nhau nhiều. Công ty lớn thì phòng kế toán có đầy đủ ban bệ, nhân viên kế toán đông, mỗi người phụ trách một mảng, cuối tháng kế toán tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp số liệu lại để cho ra các báo cáo
Dưới đây Công ty Thanh Trí mô tả công việc của kế toán tổng hợp tại các công ty nhỏ, vì công ty nhỏ nên kế toán tổng hợp rất đa năng, làm hết mọi thứ


 

 

Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng ...
Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa 
Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả
Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý
Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc


 

 

Lập các Báo cáo NXT , Báo cáo công nợ 
Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng
Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
Tính giá thành sản phẩm (đối với Cty sản xuất)
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển
Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng
Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với Cty khai thuế theo tháng)
Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh
Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc


 

 

 Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với Cty khai thuế theo Quí) :
   + Báo cáo thuế VAT 
   + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
   + Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân
 Tính TNDN tạm tính theo quý
 Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước (nếu có)
 Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc


 

 

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi làm Báo cáo năm 
 Lập các Báo cáo cuối năm : 
   + Quyết toán thuế TNDN năm
   + Quyết toán thuế TNCN năm

   + Báo cáo tài chính năm
 Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc
 In sổ sách kế toán theo qui định


 

Trên đây là một số ý chính các công việc kế toán tổng hợp phải làm, tuy nhiên với mỗi loại hình Cty khác nhau thì sẽ có thêm các công việc khác. Có nhiều công ty nhỏ thì kế toán tổng hợp phải kiêm luôn kế toán nội bộ, Nhưng quan trọng nhất là kế toán tổng hợp phải cân đối được chi phí đầu vào sao cho phù hợp với doanh thu bán ra ngay từng thời điểm phát sinh để cân đối được số thuế VAT, thuế TNDN phải nộp, tránh để tình trạng cuối quí, cuối năm bị nộp thuế quá nhiều (hoặc lỗ nhiều quá cũng phải giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu)

 


 

Tin liên quan


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524